IBADAH MAHDOH


IBADAH MAHDOH

Setiap manusia yang dilahirkan dan diciptakan oleh Allah SWT ke muka bumi pada intinya adalah untuk beribadah atau mengabdi kepada-Nya. Pengabdian merupakan penyerahan mutlak dan kepatuhan sepenuhnya secara lahir dan batin seorang hamba kepada sang pencipta. Semua itu dilakukan dengan kesadaran, baik sebagai orang-seorang dalam masyarakat maupun secara bersama-sama dalam hubungan tegak lurus antara manusia dengan Khalik-Nya dan hubungan garis mendatar antara manusia dengan sesama makhluk. Baca lebih lanjut

Iklan
%d blogger menyukai ini: